ANBI-gegevens

Staat van baten en lasten Stichting Het Vrouwenhuis
2017 2016
Opbrengsten
Saldo gebouwen en grond 36.471 443
Saldo effecten 238.891 180863
Saldo rente 11.209 14802
Overige opbrengsten 2.352 2291
   
288.923 198.399
   
Saldo bruto opbrengsten 288.923 198.399
Kosten
Personeelskosten 57.438 52120
Huisvestingskosten 21.363 21684
Verkoopkosten 974 733
Algemene kosten 9.114 7767
Besteding goede doelen 19.490 35000
   
108.379 117.304
   
Saldo lopend jaar 180.544 81.095